Общи Условия на Първа Детска Академия за Добри Обноски

Настоящите общи условия (ОУ) ще се прилагат в отношенията между Родители/Настойници и „Стил Консулт Нота Бене“ ЕООД (наричано за краткост „Дружеството“), ЕИК: 203544176, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Странджа“ № 79, ет. 2, ап. 13, представлявано от управителя Невена Басарова-Дичева, при обучението на деца в Първа Детска Академия за Добри Обноски (ПДАДО).

С подписването на настоящите ОУ родителите/настойниците декларират, че са запознати и приемат следните условия за записване и обучение в ПДАДО:

Раздел I – ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО:

1. Първа детска Академия за Добри Обноски е проект на Дружеството, при който същото предоставя услуги на родителите на деца между 5 и 11 г. и тийнейджъри, които са записани по реда на настоящите Общи условия (наричани за краткост „Децата“), за подобряване и усъвършенстване поведението на Децата по отношение на добрите обноски, вежливите форми на общуване и усвояване правилата на добро поведение в обществото и вкъщи. Целта е да се подпомогнат родителите в процеса на възпитанието на Децата и израстването им като личности в съвременното общество.

2. Обучението се провежда на български език.

3. За изпълнение на предмета и целите на Обучението се разработва Възпитателно-образователната програма на ПДАДО, която включва:

 • Усвояване и усъвършенстване на комуникативни умения, социализиране и отстояване на личностна позиция;
 • Усвояване правилата за добро поведение в различни ситуации, вкъщи, на гости и на обществени места;
 • Етикет на маса – подреждане и поведение; приготвяне на ястия;
 • Изграждане на грация в походката, дисциплина и концентрация.

4. Продължителността на обучението е различна в зависимост от избрания модул на обучение. Периодът на официалните празници е неучебен за Академията.

Раздел II – ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

5. Обучението в ПДАДО се извършва срещу заплащане на такса съгласно Ценоразпис, който е неразделна част от настоящите ОУ./Приложение 1/

6. Таксите за обучението в ПДАДО се превеждат по банков път по следната банкова сметка:

Банка: ДСК

Получател: “Стил Консулт Нота Бене“ ЕООД

IBAN: BG27STSA93000022891507, BIC код STSABGSF.

Основание: *Такса за обучение в ПДАДО ……………….. (трите имена на Детето)

*Таксата се заплаща в пълен размер 10 дни преди деня на започване на обучението.

** В IBAN няма буква О

7. При отсъствия на детето по каквито и да са причини, ПДАДО не дължи връщане на цялата или на част от таксата, освен при обективни уважителни причини (продължително заболяване на детето – повече от месец, преместване в друго населено място или др.)

8. В таксата са включени следните разходи:

 • Разходите за труд, свързани с услугите на Дружеството по настоящите Общи условия;
 • Осигуряване на помещение и помощни материали за провеждане на обучението;
  Закупуване на продукти за приготвяне на храна за кулинарния модул „Кулинарно пътешествие по света”;
 • Подаръци за децата;
 • Вода, плодове и сурови ядки;
 • Издаване на Сребърен сертификат, удостоверяващ завършването на обучението.

9. В таксата не се включват:

 • Транспортните разходи до мястото на провеждане на Обучението;
 • Други.

Раздел III – ЗАПИСВАНЕ И ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

10. Преди да пристъпи към записване Родителят/Настойникът трябва добре да се информира за реда, условията и възможността (наличие на свободни места) за записване на Детето в ПДАДО. За целта се препоръчва Родителят/Настойникът да направи предварително запитване чрез интернет страницата на ПДАДО, по ел. поща или на посочения телефон за връзка. След получаване на достатъчно информация за вземане на решение за записване на Детето, Родителят/Настойникът предприема необходимите действия за записване на Детето в ПДАДО.

11. В ПДАДО могат да се записват за обучение деца на възраст от 5 г. до 11 г. при следните условия:

 • Наличие на свободни места за групата, за която се записва Детето;
 • попълнена и подписана форма за записване от страна на Родителят/Настойникът и на Управителят на
 • Дружеството (по образец – Приложение № 2 към настоящите Общи условия);
 • Подписване на настоящите ОУ на всяка страница от Родителя/Настойника;
 • Заплащане по банков път на таксата за обучение (съгласно Раздел II на настоящите ОУ);
 • Медицинска бележка от личния лекар на Детето за липса на контакт със заразно болен и че няма/има заболяване или алергия, за което Управителят на ПДАДО следва да бъде уведомен, издадена не повече от 10 дни преди началото на Обучението.

12. Всички документи се предават на представляващия Дружеството.

13. Записването на деца в ПДАДО се извършва по всяко време на годината при наличие на свободни места в съответните групи.

14. След приключване на заниманията, децата се предават лично на родителите/настойниците. Децата се предават на други лица само с предварително представено на Управителя на ПДАДО писмено уведомление или пълномощно.

Раздел IV – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ:

15. Да съдействат на Детето за предстоящото обучение в ПДАДО, както и при затвърждаване на получените знания и умения в ПДАДО;

16. При необходимост да поискват от ПДАДО уточнения и отговори при възникнали въпроси относно възпитанието и развитието на Детето;

17. Да предоставят на Обучаващия лична информация за Детето, неговите специфики на характера и индивидуални предпочитания, които според тях са важни за постигане по-голяма ефективност при обучението на Детето в ПДАДО;

18. Да осигурят навременното пристигане на Детето в мястото на провеждане на обучението преди определения час за началото му, както и да осигурят навременното прибиране на Детето незабавно след часа, определен за край на занятието;

19. Да уведомят писмено Управителят на Дружеството при промяна на адреса, телефона или е-мейла си;

20. Да заплатят таксата за обучение в уговорения срок и начин;

21. Да предоставят на Управителя на Дружеството незабавно необходимата информация относно здравословното състояние и начина на хранене на детето, в случай на прояви на алергия към определени хранителни съставки;

22. Да водят на занятията в ПДАДО децата си в добро здравословно състояние. Болни деца не се приемат и ПДАДО и обучаващият по собствена преценка има право да откаже посещението на видимо или констатирано болно дете до неговото излекуване;

23. Да осигурят чисти пантофи или обувки налични в ПДАДО или да ги носят при всяко посещение на детето;

24. Да спазват забраната за внасяне на храни, играчки, пари, бижута и други ценности от децата.

25. Да не ползват лично и да не предоставят на Детето за ползване на мобилен телефон по време на обучението.

26. Да уведомят Управителя на ПДАДО, ако детето ще отсъства от занимания най-късно в деня на провеждане на обучението, минимум 3 часа преди началото на заниманията.

Раздел IV – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО:

27. Да осигури качествена услуга съобразно целите и предмета посочени в Раздел I по-горе;

28. Да обновява и променя програмата и методите на обучение в ПДАДО за постигане на целите на обучението;

29. Да информира Родителя/Настойника за поведението на Детето и динамиката на усвояването му на знания и умения;

30. Да получава информация за Детето, неговите специфики на характера и индивидуални предпочитания, които според Родителят/Настойникът са важни за постигане по-добри резултати при обучението на Детето в ПДАДО;

31. Да бъде уведомен незабавно при промяна на адреса, телефона или е-мейла на Родителя/Настойника;

32. Да получи таксата за обучение в уговорения срок;

33. Да подпомогне Децата в процеса подобряване на комуникативните умения, социализиране в позната и нова среда;

34. Да покаже и подпомогне Децата при усвояване правилата за добро поведение в вкъщи, на гости и на обществени места;

35. Да научи децата как да подреждат маса и на култура на хранене;

36. Да научи Децата да разпознават характерните за Япония и Италия ястия, и да ги запознае с някои от традициите им, бит и култура.

37. Да постави основите на изграждане на грация в походката.

Раздел V – Лични данни:

Първа Детска Академия за Добри Обноски разбира важността на конфиденциалността на Вашите лични данни. При всяко движение на лични данни на сайта, осигуряваме сигурността на данните на всички потребители и гарантираме, че Вашите лични данните са защитени при нас.

Първа Детска Академия за Добри Обноски има ангажимента да защити неприкосновеността на личния живот на своите потребители. Нашата Политика на защита на личните данни има за цел да Ви помогне да разберете как събираме, ползваме и опазваме информацията, която ни предоставяте. Целта е да Ви помогнем при вземането на информирани решения при използването на нашите услуги.

Данните и личната информация, предоставена от всеки потребител чрез контактната форма на сайта www.kids-academy.bg, се използват от Първа Академия за Добри Обноски за последващата комуникация, с цел максимално улесняване на извършваните от нас услуги.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Личните данните, които Вие може да предоставите в сайта на Първа Детска Академия за Добри Обноски, са: име и email (да се добавят ако има още – телефон?).

Права и опазване на лични данни

Нашите реални клиенти, изпратилите запитване чрез контактната форма на сайта имат следните права:

• Πpaвo нa инфopмaция

Нашите реални клиенти, изпратилите запитване чрез контактната форма на сайта, www.kids-acadey.bg имат право да се интересуват за техните лични данни, с които разполагаме.

• Πpaвo нa дocтъп

Нашите реални клиенти, изпратилите запитване чрез контактната форма на сайта www.kids-academy.bg имaт пpaвo дa знaят ĸaĸви тoчнo дaнни имaмe зa тяx и ĸaĸ ги yпpaвлявaмe. В тази връзка, ние съхраняваме личните данни и ги използваме само с цел информация за предстоящи събития и курсове.

• Πpaвo нa ĸopeĸция

Пo вcяĸo вpeмe мoжeм дa ĸopигиpaме гpeшĸи в cъбpaнитe лични дaнни. Това можем да направим като открием тези данни в нашата система и по искане на реалните клиенти да ги редактираме.

• Πpaвo нa зaличaвaнe

Пo вcяĸo вpeмe ще зaличим личнитe дaнни нa нашите реални клиенти, изпратилите запитване чрез контактната форма на сайта www.kids-academy.bg, при тяхно изрично желание. Данните ще бъдат изтрити от нашите компютри и системи.

• Πpaвo нa възpaжeниe

Нашите реални клиенти, изпратилите запитване чрез контактната форма на сайта www.kids-academy.bg, имaт пpaвo дa oтĸaжaт oпepиpaнeтo c личнитe им дaнни пo вcяĸo eднo вpeмe. Cъщo тaĸa тe имaт и пpaвo изpичнo дa ce cъглacят c пpeдocтaвянeтo и cъбиpaнeтo им, нo cъщeвpeмeннo пo вcяĸo eднo вpeмe имaт пpaвo дa oттeглят тoвa cвoe cъглacиe.

Раздел VI – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

38. Родителите/настойниците на основание чл. 11а от Закона за закрила на детето декларират изрично, че са съгласни детето им: да бъде фотографирано по време на обучението и негови снимки да се публикуват на уеб сайта и фейсбук страницата на ПДАДО; да взема участие в телевизионни предавания, свързани с ПДАДО, и дават съгласие за предоставяне и разпространения на сведения и данни на детето предвид евентуални негови участия в телевизионни предавания и излъчване на кадрите с негово участие.

39. С подписването на настоящите ОУ родителите/настойниците заявяват, че им е предоставена информация относно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за личните данни и не възразява такива да бъдат събирани за целите на обучението в ПДАДО и настоящите ОУ. ПДАДО се задължава да не предоставя на трети лица информацията, свързана с личните данни на децата и техните родители.

40. Подписването на настоящите ОУ и формата за записване (по образец Приложение №2) имат силата на договор за обучение в ПДАДО, сключен между Дружеството и Родителя/Настойника.

41. Настоящите Общи Условия могат да бъдат допълнени и изменени от страна на Дружеството при следните условия:

a. Преди подписването им от страна на Родителите/Настойниците за съответното обучение с едностранно волеизявление на Дружеството преди заплащането на таксата от страна на Родителя/Настойника;

b. След подписването им от страна на Родителите/Настойниците за съответното обучение, при съгласие на Родителя/Настойника изразено чрез преподписване на Общите условия с включени съответните допълнения и изменения;

42. Настоящите Общи Условия влизат в сила от 05.10.2015г. и са валидни до тяхното изрично и официално изменение или оттегляне от страна на Дружеството.

kidsadminОбщи Условия на Първа Детска Академия за Добри Обноски